Kurumlar Vergisi 5/1-h Maddesi mucibince yurt dışından elde edilen kira gelirlerinde istisna uygulaması ve KDV karşısındaki durumu

SORU: Yurt Dışında kiraya verilen İş Makineleri vb. ekipmanlardan elde edilen gelirler Kurumlar Vergisi 5/1-h maddesi kapsamında değerlendirilerek yine Kurumlar Vergisi yönünden istisnaya tabi tutulabilir mi? Söz konusu işlemler için yüklenilen Katma Değer Vergisinin indirimi mümkün müdür?

CEVAP: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’ncü maddesinde; ” Kanunun 1′nci maddesinde sayılı kurumlardan kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 5’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançların kurumlar vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.9. bölümünde; “Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri ve daimi temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri ve daimi temsilci olmadan yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı bulunmamaktadır. Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.” Şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur.

Buradan çıkarılması gereken sonuç; elde edilen kazancın KVK 5/1-h mucibince istisnaya tabi tutulabilmesi için,

– Yapılan işin bir inşaat, onarım, montaj veya teknik hizmet işi olması,
– İşin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla yapılmış olması,
– İşten elde edilen kazancın, Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmiş olması, gerekmektedir.

Sonuç olarak, yurt dışında kiraya verilen ekipmanlardan elde edilen kazançların inşaat, onarım, montaj ve teknik işler kapsamında değerlendirilse bile, kiraya veren firma bu işleri bizzat yapmadığından ilgili kanun maddesi gereğince istisnaya tabi tutulması söz konusu olmayacaktır. Kiralama işlemleri Türkiye’de verilmediğinden veya bu hizmetten yurt içinde faydalanılmadığından söz konusu işlemler KDV’nin konusuna girmemektedir. Dolayısı ile bu işlemler için yüklenilen vergilerin hesaplanan vergiden indirimi mümkün bulunmamaktadır.

Özlem YAMANAVCILAR

Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir.

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir